អ្នក​ដែល​ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​សមា​ជិក​ WSK 4th batch សូម​រួស​រាន់​ឡើង​!

World Students in Korea (WSK) -  Recruiting the 4th Batch

World Students in Korea (WSK)

Recruiting the 4th Batch

The Presidential Council on Nation Branding (PCNB) is recruiting the 4th batch of members for the program “World Students in Korea.”

“World Students in Korea” aims to provide international students in Korea with opportunities to experience Korea in a more organized, diverse, and involved manner and to promote cultural exchanges between Korea and the students’ home countries through blogs (web logs) run by the member students.

The 1st batch was launched in July 2009. Members participate in a variety of activities including camps, field trips, workshops, performances and other events.

1. Number of members sought :

Fifty (50)

2. Application Period :

October 11 (Mon) – October 31 (Sun) 2010

3. Eligibility

– International students (i.e. those who are currently enrolled in an educational institution(s) in Korea)

– Those who own and run a blog (*Those who do not are requested to open one prior to applying)

– Those who are interested in Korea’s industries and culture

– Those who speak Korean may be given priority in selection

4. Tenure

November 2010 – April 2011 (6 months)

5. Tasks

– Open and run an individual blog upon which students are to post contents (articles, photos, videos etc.) related to Korea

– Attend various workshops, field trips, and events hosted by the Council

6. Benefits

– Upon evaluation by the Council at the end of the tenure, students who have shown distinguished on- and offline activities will receive awards (e.g. A roundtrip flight ticket to home country for Grand Prize winner)

– Opportunities to attend diverse cultural events and performances related to Korea, or those hosted by the Council

– Media coverage (TV programs, interviews with newspapers, magazines etc.) regarding WSK activities and Korea

7. How to Apply

Via the Council’s official web site. Click the following link: http://www.koreabrand.net/html/en/embeddedform_4.html

8. Inquiries

Ms. Mi-Kyung Shin

International Cooperation Bureau

Presidential Council on Nation Branding

mkshin@koreabrand.go.kr

02-2280-2778

Mr. Young-Suk Lee

International Cooperation Bureau

Presidential Council on Nation Branding

gqlee@koreabrand.go.kr

02-2280-2724

Ms. Jung-A Lee

Culture, Tourism & Global Citizenship Bureau

Presidential Council on Nation Branding

brand@koreabrand.go.kr

02-2280-2745

Ms. Jin-Sook Lee

International Cooperation Bureau

Presidential Council on Nation Branding

milkyway@koreabrand.go.kr

02-2280-2736

*** For further information on the Presidential Council on Nation Branding, visit http://www.koreabrand.net

World Students in Korea (WSK)

제 4기 멤버 모집

대통령직속 기구인 국가브랜드위원회가 World Students in Korea 제 4기 멤버들을 모집합니다.

World Students in Korea는 한국에서 유학하고 있는 외국인 학생들에게 한국을 보다 다양하고 심도 있게 경험할 수 있는 기회의 장을 제공하며, 학생들이 운영하는 블로그를 통하여 한국과 학생들 자국 간의 관계를 더욱 돈독히 하는 데 목적을 두고 있는 프로그램입니다.

2009년 7월 제 1기가 선발되었고, 그간 캠프, 문화탐방, 공연관람, 워크숍, 간담회 등 다양한 체험과 활동이 있었습니다.

대한민국의 온라인 홍보대사로 활약하게 될 WSK 제 4기 모집에 외국인 유학생들의 많은 지원 바랍니다.

1. 모집 인원 : 50명

2. 모집 기간 : 2010년 10월 11일(월) – 10월 31일(일)

3. 지원 자격

– 외국인 유학생 (즉, 한국의 교육기관에 적을 두고 있는 외국인)

– 블로그 운영자 (*미개설자의 경우 신청 전까지 블로그 개설 필수)

– 한국어 구사 가능자 우선

– 한국의 문화 및 산업에 관심을 가지고 있는 사람

4. 활동 기간 : 2010년 11월 – 2011년 4월 (6개월)

5. 활 동

– 국가브랜드위원회 주최 캠프, 문화행사, 워크숍 등 참여

– 개인 블로그에 한국 관련 소식 소개

6. 특 전

– 활동기간 말 위원회 측에서 평가를 실시해 우수한 활동을 보인 학생들에게 소정의 상품을 수여 (대상: 모국으로의 왕복 항공권)

– 한국과 관련된 다양한 문화행사, 공연, 전시회 등에 참가 우선권 부여

– WSK 활동 및 한국에 대한 방송/신문 인터뷰 및 출연

7. 지원 접수

국가브랜드위원회 공식 웹사이트를 통한 직접 온라인 접수. 아래의 링크를 클릭하세요.

http://www.koreabrand.net/html/en/embeddedform_4.html

8. 문의 사항

신미경

국가브랜드위원회 대외협력국

mkshin@koreabrand.go.kr

02-2280-2778

이영석

국가브랜드위원회 대외협력국

gqlee@koreabrand.go.kr

02-2280-2724

이정아

국가브랜드위원회 문화시민국

brand@koreabrand.go.kr

02-2280-2745

이진숙

국가브랜드위원회 대외협력국

milkyway@koreabrand.go.kr

02-2280-2736

*** 국가브랜드위원회 공식 웹사이트: http://www.koreabrand.net

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s