My blog was selected!! & Newsletter 17


My blog was selected!!

កាលពីប៉ុន្មានអាទិត្យមុនខ្ញុំបានទទួលមែលដែលណែនាំពីកាលប្រលងប្រជែងblog(គេហទំព័រផ្ទាល់ខ្ឡួន) ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានផ្ញើពាក្យចុះឈ្មោះចូលប្រលងនឹងគេ។

កម្មវិធីនេះពុំមានប្រលងប្រជែងអ្វីលំបាកលំបិននោះ គ្រាន់តែប្រាប់គេពីគេហទំព័រយើងទៅ ហើយបើគេបើកទៅឃើញស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគេនឹងជ្រើសរើសគេហទំព័រយើង ដោយស្ថិតក្នុងនាមជាសិស្សសកលក្នុងកូរ៉េ(World Students in Korea)។ ឥលូវនេះខ្ញុំជាប់ជា The 3rd Batch of World Students in Korea។ ក្នុងដំនាក់កាលនេះមានសិស្សសរុបចំនួន ៥៣នាក់ មកពី២៦ប្រទេសខុសៗគ្នា។ នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំនេះនឹងចេញលទ្ធផលហើយថាគេហទំព័រ១ណាល្អជាងគេ។ គេនឹងជ្រើសរើសយកគេហទំព័រចំនួន១០ ក្នុងចំនោមអ្នកទាំង៥៣នាក់នេះ។ គោលដៅរបស់គេគឺចង់ឲ្យសិស្សដែលកំពុងរស់នៅកូរ៉េបង្ហាញពីវប្បធម៌កូរ៉េ ទីរមណីយដ្ឋានទាំងឡាយ ទៅដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួន។ ដូចនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទំព័ររបស់ខ្ញុំប្រហែលថ្មីរហូតហើយ។ ស៊ូ ស៊ូ!!!

ហើយផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានពីកម្មវិធីនេះគឺ៖
1. បានចូលរួមក្នុងដំនើរកំសាន្តទាំងក្រុមជាមួយ WSK ទាំងអស់គ្នា ឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងទីរមណីយដ្ឋានល្បីៗ សំខាន់ៗក្នុងកូរ៉េ និងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន។
2. ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសមាជិកផ្លូវការ
3. បាន(ពាន)រង្វាន់
4. បានចូលក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ការសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែត ទស្សនាវដ្តី យោងតាមកម្មវិធីរបស់ WSK និងជីវិតនៅកូរ៉េ។

Nationality

Last
Name

First
Name

Address of Blog

1

Argentina

D’Abramo

Luciana

http://lulivefromkorea.com/

2

Azerbaijan

Lazimov

Orkhan

http://koreyadaheyat.blogspot.com

3

Bangladesh

Ahmed

Moinuddin

http://kr.blog.yahoo.com/masumredsky

4

Cambodia

Lavorn

Vy

https://vylavorn.wordpress.com

5

China

Jianping

Zhou

blog.sina.com.cn/zhoujianping

6

China

Yu

Wanying

http://airgraceful.spaces.live.com/

7

China

Wang

Chaopeng

blog.sina.com.cn/wcp

8

China

위광

http://blog.sina.com.cn/mickey891

9

China

Liling

Zhang

http://blog.sina.com.cn/cutezll

10

China

Zhu

Wenqi

http://blog.sina.com.cn/u/
1698873632

11

China

Liao

Lijing

http://blog.daum.net/liaolijing/

12

China

Li

Chengyu

http://blog.sina.com.cn/
chengyu0307

13

China

혜민

http://xuanzhuanmumashangdeziyudi
.blogspot.com

14

China

Hu

Linxuan

http://babyfox1984.spaces.live.com
http://yingminjun110.blog.163.com

15

China

http://blog.sina.com.cn/chibanger

16

India

Kumar

Sanjay

http://sanjaykumarjnu.blogspot.com/

17

India

Lazar

Diana

http://www.doniv.info
http://icc.skku.ac.kr/~navrati

18

Indonesia

Panjaitan

Rido
Parulian

http://www.ridothegreat.wordpress.com

19

Indonesia

Ratnasari

Oktavia

http://setsuna-vie.blogspot.com

20

Indonesia

Barnas

Dewi
Octaliza

http://boohwal.wordpress.com/

21

Indonesia

Hidayat

Febiansyah

http://havban.wordpress.com

22

Indonesia

Widhiarini

Sriyulianti

http://widhiarini.blogspot.com/

23

Indonesia

Maruf

Hasrul

http://hasrule.blogdetik.com

24

Indonesia

Saftira

Angga

http://saftira-in-korea.blogspot.com/

25

Indonesia

Dita Putri

Siannie

randomchallenge.wordpress.com

26

Iraqi Kurdistan

Hamad

Tawfiq

http://kurdistankorea.blogspot.com/

27

Japan

Suzaki

Hitoe

http://blog.daum.net/neko001

28

Jordan

Nawafleh

Anas

http://itsallaboutthewayyouliveyourlife
.blogspot.com/

29

Kazakhstan

Botvina

Yelena

http://elly375.blogspot.com

30

Kazakhstan

Zholdybekov

Kuat

koreakuat.weblog.com

31

Myanmar

Lazum

Juliana

http://julianalazum.blogspot.com/

32

Myanmar

Than

Shwe Mar

ewhainnshwe@blogspot.com

33

Myanmar

Hoon

Shwe Tim

http://ilovekorea.ning.com/

34

Myanmar

Thu

Aung Myo

http://exploremoreaboutsciences
.ning.com

35

Nepal

Lama

Rajesh

http://lovenaturallynepal.blogspot.com

36

Nepal

Rai

Mrinal

http://tranquilnepal.blogspot.com

37

Netherlands

Truong

Ana

http://www.anathuong.blogspot.com

38

Pakistan

Zeeshan

Muhammad

http://pak-korea-culture.blogspot.com

39

Paraguay

Ruiz Medina

Alexi Luis

http://alexiruiz.blogspot.com/

40

Russia

Timofeeva

Alexandra

http://alastriona.blog.ru/profile

41

Singapore

Li

Selina
Qiaowei

http://blog.sina.com.cn/aixiatian

42

Singapore

Chua

Joy

http://thisworldlives.wordpress.com/

43

Spain

Sanchez

Jordi

http://bitsandbeats.blogspot.com/

44

Sri Lanka

Wijethunga

Shrinath

http://featherouch.blogspot.com

45

Sri Lanka

Vishara

Jaysekara

http://www.travbuddy.com/RuchiJay
/blogs
http://www.facebook.com/home.php?#!/vishara1

46

Sweden

Ponzer

Paula

http://noonablog.com/

47

Taiwan

Sun

Sheng Lo

http://blog.naver.com/sslck

48

Taiwan

Chu

Wen Shan

http://blog.daum.net/rhranstks

49

Tajikistan

Rahmatulloev

Buzurgmehr

http://vkontakte.ru/id78938309
http://my.mail.ru/mail/scorpio_king/

50

Tanzania

Dyson

Andrew
Bukuku

http://andrewbukuku.blogspot.com

51

Uzbekistan

Kim

Alla

http://ru.hedgehog.doira.uz/default.aspx

52

Uzbekistan

Primkulova

Shirin

http://sewoo.livejournal.com/

53

Vietnam

Nguyen

Ha Mi

http://blog.naver.com/nguyenhami

For more detail visit: http://www.koreabrand.net/en/show/show_event_list.do

Happy Life, Seoul!

Seoul, the largest city of the Republic of Korea with a population of over 10 million, became the capital of the country during the Joseon Dynasty (1394).

Since then it has become an undoubted global city where the 1986 Asian Games, the 1988 Summer Olympics, and the 2002 FIFA World Cup were held. And the city will host the G-20 Summit 2010 in November and the Nuclear Security Summit in 2012.

Let’s look into the quality of life of those living in Seoul.

The Seoul Metropolitan Government published the result of a survey on Seoul, conducted on 20,000 households (46,153 people aged over 15) and 2,500 foreign residents in October 2009. According to the survey, the degree of satisfaction the subjects felt for their “Health Condition” and “Financial Condition” was found out to be increasing year after year.

“Residential Environment” scored 5.90 points (out of 10.00), “Social Environment” 5.40, “Economic Environment” 5.08, and “Educational Environment” 4.95, indicating a bit of an increase compared to the previous year (2008). In terms of “Public Transportations,” too, there was an increase of satisfaction by 0.22 points, and the safety of the city was also found out to be rising annually.

The volume of donation from the Seoulites has been expanding since 2006 despite the tough financial conditions, and so has the participation rate in volunteer work, suggesting the culture of volunteerism is spreading in Seoul.

Preparation for seniorhood is also in better shape, compared to the previous year. Senior population’s engagement in social activities on a regular basis is increasing, and the number of seniors who wish to live in senior housings instead of living on their own is rising.

The Seoul Metropolitan Government will reflect these findings of the survey in its policy making.

Hope more and more people will come visit Seoul, a global city that doesn’t stop getting better!

taken from http://blog.naver.com/korea_brand/10085410227


Korean NGOs Reach Out to the World

There are Korean NGOs (Non-Governmental Organizations) that aid the poor and the ill, give hope to the despaired around the world. Southeast Asia, Africa, Central America, South America….anywhere they are needed, Korean volunteers reach out their helping hands.

Many of the Korean NGOs work overseas, providing the recipient countries with charity funds. Some of those funds come from the ODA (Official Development Assistance) of the Korea Overseas Cooperation Agency (KOICA).

KOICA was founded as a government agency in 1991 to maximize the effectiveness of Korea’s grant aid programs for developing countries. The agency manages grant aid and technical cooperation programs, as well as the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) through which concessional loans for development projects are provided to the governments of developing countries.


And there is KCOC (Korea NGO Council for Overseas Cooperation), an association of 66 development NGOs. They engage in implementing development and aid projects with the aim to eradicate poverty around the world. The number of its members has doubled since 1999.

With the ultimate goal of meeting the suggested volume set by the OECD, Korea plans to expand its size of ODA first to 0.15% of its GDP by 2012 and to 0.25% by 2015. There isn’t a comprehensive statistics on the volume of aid and the number of members of Korean NGOs, but the volume of the government grants for NGOs is estimated to be USD 6.47 million. The NGOs also take donations from private companies, religious organizations, and individuals.

In May 2009, the Korean Government launched “World Friends Korea,” a consolidated brand of Korea’s overseas volunteer groups, to generate synergy and to facilitate the management of volunteer activities on a national level. This also was one of the 10 key projects undertaken by the Presidential Council on Nation Branding.

Notable NGOs of Korea

<A Korean NGO’s volunteers, photo courtesy of www.koreabrand.net>

Some of the most active Korean NGOs abroad include the World Vision, Good Neighbors, and Join Together Society.

The World Vision (https://www.worldvision.or.kr/eng/index.asp) is a relief, development and advocacy organization dedicated to working with children, families and their communities to address the causes of poverty and injustice. Their work includes educating children, emergency relief, agriculture and medical support among various others.

Good Neighbors International (http://www.gnint.org/eng/) is an international humanitarian and development organization originated in 1991 from Seoul, Korea. In the beginning it concentrated on projects such as helping orphans and handicapped children, finding homes for disadvantaged widows, rural community development, and assisting disadvantaged families of TB patients in Korea.

But over time it has become an organization offering assistance to anyone in need regardless of race, nationality, religion, ideology, or geographical constraints. For example, Good Neighbors International has been particularly involved in the Rwandan refugee situation. It has been providing several medical relief teams and the operation of two non-formal schools at the refugee camps since 1994.

In 1996, Good Neighbors International became the first international NGO from Korea to receive General Consultative Status, the highest status level, from the United Nations Economic and Social Council.

<JTS emergency relief team at the 2009 earthquake in Indonesia (www.jts.or.kr)>

The Join Together Society (JTS: http://www.jtsint.org) is an international relief agency established in 1993 for eradicating famine, disease, and illiteracy. Its work includes village development, emergency relief, providing primary education, medical clinics, and assistance to North Korea.

Some other Korean NGOs include the Korea Food for the Hungry International, the GCS Club, Korea International Volunteer International and others.

The efforts to help and share with those in need around the world – Keep it up, Korea!

taken from http://blog.naver.com/korea_brand/10085410271

Nationality

Last
Name

First
Name

Address of Blog

1

Argentina

D’Abramo

Luciana

http://lulivefromkorea.com/

2

Azerbaijan

Lazimov

Orkhan

http://koreyadaheyat.blogspot.com

3

Bangladesh

Ahmed

Moinuddin

http://kr.blog.yahoo.com/masumredsky

4

Cambodia

Lavorn

Vy

https://vylavorn.wordpress.com

5

China

Jianping

Zhou

blog.sina.com.cn/zhoujianping

6

China

Yu

Wanying

http://airgraceful.spaces.live.com/

7

China

Wang

Chaopeng

blog.sina.com.cn/wcp

8

China

위광

http://blog.sina.com.cn/mickey891

9

China

Liling

Zhang

http://blog.sina.com.cn/cutezll

10

China

Zhu

Wenqi

http://blog.sina.com.cn/u/
1698873632

11

China

Liao

Lijing

http://blog.daum.net/liaolijing/

12

China

Li

Chengyu

http://blog.sina.com.cn/
chengyu0307

13

China

혜민

http://xuanzhuanmumashangdeziyudi
.blogspot.com

14

China

Hu

Linxuan

http://babyfox1984.spaces.live.com
http://yingminjun110.blog.163.com

15

China

http://blog.sina.com.cn/chibanger

16

India

Kumar

Sanjay

http://sanjaykumarjnu.blogspot.com/

17

India

Lazar

Diana

http://www.doniv.info
http://icc.skku.ac.kr/~navrati

18

Indonesia

Panjaitan

Rido
Parulian

http://www.ridothegreat.wordpress.com

19

Indonesia

Ratnasari

Oktavia

http://setsuna-vie.blogspot.com

20

Indonesia

Barnas

Dewi
Octaliza

http://boohwal.wordpress.com/

21

Indonesia

Hidayat

Febiansyah

http://havban.wordpress.com

22

Indonesia

Widhiarini

Sriyulianti

http://widhiarini.blogspot.com/

23

Indonesia

Maruf

Hasrul

http://hasrule.blogdetik.com

24

Indonesia

Saftira

Angga

http://saftira-in-korea.blogspot.com/

25

Indonesia

Dita Putri

Siannie

randomchallenge.wordpress.com

26

Iraqi Kurdistan

Hamad

Tawfiq

http://kurdistankorea.blogspot.com/

27

Japan

Suzaki

Hitoe

http://blog.daum.net/neko001

28

Jordan

Nawafleh

Anas

http://itsallaboutthewayyouliveyourlife
.blogspot.com/

29

Kazakhstan

Botvina

Yelena

http://elly375.blogspot.com

30

Kazakhstan

Zholdybekov

Kuat

koreakuat.weblog.com

31

Myanmar

Lazum

Juliana

http://julianalazum.blogspot.com/

32

Myanmar

Than

Shwe Mar

ewhainnshwe@blogspot.com

33

Myanmar

Hoon

Shwe Tim

http://ilovekorea.ning.com/

34

Myanmar

Thu

Aung Myo

http://exploremoreaboutsciences
.ning.com

35

Nepal

Lama

Rajesh

http://lovenaturallynepal.blogspot.com

36

Nepal

Rai

Mrinal

http://tranquilnepal.blogspot.com

37

Netherlands

Truong

Ana

http://www.anathuong.blogspot.com

38

Pakistan

Zeeshan

Muhammad

http://pak-korea-culture.blogspot.com

39

Paraguay

Ruiz Medina

Alexi Luis

http://alexiruiz.blogspot.com/

40

Russia

Timofeeva

Alexandra

http://alastriona.blog.ru/profile

41

Singapore

Li

Selina
Qiaowei

http://blog.sina.com.cn/aixiatian

42

Singapore

Chua

Joy

http://thisworldlives.wordpress.com/

43

Spain

Sanchez

Jordi

http://bitsandbeats.blogspot.com/

44

Sri Lanka

Wijethunga

Shrinath

http://featherouch.blogspot.com

45

Sri Lanka

Vishara

Jaysekara

http://www.travbuddy.com/RuchiJay
/blogs
http://www.facebook.com/home.php?#!/vishara1

46

Sweden

Ponzer

Paula

http://noonablog.com/

47

Taiwan

Sun

Sheng Lo

http://blog.naver.com/sslck

48

Taiwan

Chu

Wen Shan

http://blog.daum.net/rhranstks

49

Tajikistan

Rahmatulloev

Buzurgmehr

http://vkontakte.ru/id78938309
http://my.mail.ru/mail/scorpio_king/

50

Tanzania

Dyson

Andrew
Bukuku

http://andrewbukuku.blogspot.com

51

Uzbekistan

Kim

Alla

http://ru.hedgehog.doira.uz/default.aspx

52

Uzbekistan

Primkulova

Shirin

http://sewoo.livejournal.com/

53

Vietnam

Nguyen

Ha Mi

http://blog.naver.com/nguyenhami

Advertisements

10 thoughts on “My blog was selected!! & Newsletter 17

  1. Pingback: ទៅ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ ចន់​ជូ​/ 전주 ជាមួយ​ក្រុម​ WSK (World Students in Korea) « Lavorn's Blog

  2. សួស្តី ឡាវ័ន! គេហទំព័ររបស់អ្នកពិតជាមានភាពទាក់ទាញមែន តែអ្វីដែលអ្នកនៅខ្វះគី Background, រូបភាព, Color, និង ព័តមានផ្សេងៗដែលនិយាយពីពិភពលោក ពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ជូនពរអ្នក​ឲ្យទទួលបានជោគជ័យ នៅក្នុងការប្រកូតប្រជែងនេះផងណា! ពីខ្ញុំណាំហុង….Your Friend naaa..

    • តាម​ពិត​ខ្ញុំ​ក៏​ចង់​ដូរ​ពណ៌​ និង​background ដែរ​ តែ​ theme ដែល​ខ្ញុំ​ជ្រើស​រើស​នេះ​គេ​មិន​មាន​ជម្រើស​ឲ្យ​យើង​ដូរ​ ពណ៌ និង​ background ទេ​។ ដោយ​សារ​ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​ theme នេះ​ដូច​នេះ​ក៏មាន​អី​ក្រៅ​ពី​ប្រើ​ទាំង​ចឹង​ទៅ​

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s